آموزش های حضوری

آموزش ماساژ ریلکسی

700000 تومان
 • مدت آموزش180 دقیقه
  (60 دقیقه تئوری + 120 دقیقه عملی)
 • آموزش به صورت خصوصی
 • رفع اشکال به صورت نامحدود رایگان
 • اعطای مدرک آموزش
 • آشنایی مقدماتی با آناتومی بدن و کاربرد آن در ماساژ
 • آشنایی با فیزیولوژی بدن و کاربرد آن در ماساژ
 • ارائه جزوه متنی
 • ارئه جزوه ویدیویی
 • همراه با پشتیبان تا 3 ماه
 • گارانتی آموزش 100 درصد

آموزش ماساژ سوئدی

700000 تومان
 • مدت آموزش180 دقیقه
  (60 دقیقه تئوری + 120 دقیقه عملی)
 • آموزش به صورت خصوصی
 • رفع اشکال به صورت نامحدود رایگان
 • اعطای مدرک آموزش
 • آشنایی مقدماتی با آناتومی بدن و کاربرد آن در ماساژ
 • آشنایی با فیزیولوژی بدن و کاربرد آن در ماساژ
 • ارائه جزوه متنی
 • ارئه جزوه ویدیویی
 • همراه با پشتیبان تا 3 ماه
 • گارانتی آموزش 100 درصد

آموزش ماساژ بادکش

700000 تومان
 • مدت آموزش180 دقیقه
  (60 دقیقه تئوری + 120 دقیقه عملی)
 • آموزش به صورت خصوصی
 • رفع اشکال به صورت نامحدود رایگان
 • اعطای مدرک آموزش
 • آشنایی مقدماتی با آناتومی بدن و کاربرد آن در ماساژ
 • آشنایی با فیزیولوژی بدن و کاربرد آن در ماساژ
 • ارائه جزوه متنی
 • ارئه جزوه ویدیویی
 • همراه با پشتیبان تا 3 ماه
 • گارانتی آموزش 100 درصد

آموزش ماساژ ورزشی

700000 تومان
 • مدت آموزش180 دقیقه
  (60 دقیقه تئوری + 120 دقیقه عملی)
 • آموزش به صورت خصوصی
 • رفع اشکال به صورت نامحدود رایگان
 • اعطای مدرک آموزش
 • آشنایی مقدماتی با آناتومی بدن و کاربرد آن در ماساژ
 • آشنایی با فیزیولوژی بدن و کاربرد آن در ماساژ
 • ارائه جزوه متنی
 • ارئه جزوه ویدیویی
 • همراه با پشتیبان تا 3 ماه
 • گارانتی آموزش 100 درصد

آموزش ماساژ آروماتراپی

1000000 تومان
 • مدت آموزش180 دقیقه
  (60 دقیقه تئوری + 120 دقیقه عملی)
 • آموزش به صورت خصوصی
 • رفع اشکال به صورت نامحدود رایگان
 • اعطای مدرک آموزش
 • آشنایی مقدماتی با آناتومی بدن و کاربرد آن در ماساژ
 • آشنایی با فیزیولوژی بدن و کاربرد آن در ماساژ
 • ارائه جزوه متنی
 • ارئه جزوه ویدیویی
 • همراه با پشتیبان تا 3 ماه
 • گارانتی آموزش 100 درصد

آموزش ماساژ کمپرس گیاهی

1000000 تومان
 • مدت آموزش180 دقیقه
  (60 دقیقه تئوری + 120 دقیقه عملی)
 • آموزش به صورت خصوصی
 • رفع اشکال به صورت نامحدود رایگان
 • اعطای مدرک آموزش
 • آشنایی مقدماتی با آناتومی بدن و کاربرد آن در ماساژ
 • آشنایی با فیزیولوژی بدن و کاربرد آن در ماساژ
 • ارائه جزوه متنی
 • ارئه جزوه ویدیویی
 • همراه با پشتیبان تا 3 ماه
 • گارانتی آموزش 100 درصد

آموزش ماساژ کره گیاهی

1000000 تومان
 • مدت آموزش180 دقیقه
  (60 دقیقه تئوری + 120 دقیقه عملی)
 • آموزش به صورت خصوصی
 • رفع اشکال به صورت نامحدود رایگان
 • اعطای مدرک آموزش
 • آشنایی مقدماتی با آناتومی بدن و کاربرد آن در ماساژ
 • آشنایی با فیزیولوژی بدن و کاربرد آن در ماساژ
 • ارائه جزوه متنی
 • ارئه جزوه ویدیویی
 • همراه با پشتیبان تا 3 ماه
 • گارانتی آموزش 100 درصد

آموزش ماساژ سنگ

1200000 تومان
 • مدت آموزش180 دقیقه
  (60 دقیقه تئوری + 120 دقیقه عملی)
 • آموزش به صورت خصوصی
 • رفع اشکال به صورت نامحدود رایگان
 • اعطای مدرک آموزش
 • آشنایی مقدماتی با آناتومی بدن و کاربرد آن در ماساژ
 • آشنایی با فیزیولوژی بدن و کاربرد آن در ماساژ
 • ارائه جزوه متنی
 • ارئه جزوه ویدیویی
 • همراه با پشتیبان تا 3 ماه
 • گارانتی آموزش 100 درصد

آموزش ماساژ شیر و عسل

1200000 تومان
 • مدت آموزش180 دقیقه
  (60 دقیقه تئوری + 120 دقیقه عملی)
 • آموزش به صورت خصوصی
 • رفع اشکال به صورت نامحدود رایگان
 • اعطای مدرک آموزش
 • آشنایی مقدماتی با آناتومی بدن و کاربرد آن در ماساژ
 • آشنایی با فیزیولوژی بدن و کاربرد آن در ماساژ
 • ارائه جزوه متنی
 • ارئه جزوه ویدیویی
 • همراه با پشتیبان تا 3 ماه
 • گارانتی آموزش 100 درصد

آموزش ماساژ تایلندی

1200000 تومان
 • مدت آموزش180 دقیقه
  (60 دقیقه تئوری + 120 دقیقه عملی)
 • آموزش به صورت خصوصی
 • رفع اشکال به صورت نامحدود رایگان
 • اعطای مدرک آموزش
 • آشنایی مقدماتی با آناتومی بدن و کاربرد آن در ماساژ
 • آشنایی با فیزیولوژی بدن و کاربرد آن در ماساژ
 • ارائه جزوه متنی
 • ارئه جزوه ویدیویی
 • همراه با پشتیبان تا 3 ماه
 • گارانتی آموزش 100 درصد

آموزش ماساژ شمع

1200000 تومان
 • مدت آموزش180 دقیقه
  (60 دقیقه تئوری + 120 دقیقه عملی)
 • آموزش به صورت خصوصی
 • رفع اشکال به صورت نامحدود رایگان
 • اعطای مدرک آموزش
 • آشنایی مقدماتی با آناتومی بدن و کاربرد آن در ماساژ
 • آشنایی با فیزیولوژی بدن و کاربرد آن در ماساژ
 • ارائه جزوه متنی
 • ارئه جزوه ویدیویی
 • همراه با پشتیبان تا 3 ماه
 • گارانتی آموزش 100 درصد

آموزش ماساژ شکلات

1200000 تومان
 • مدت آموزش180 دقیقه
  (60 دقیقه تئوری + 120 دقیقه عملی)
 • آموزش به صورت خصوصی
 • رفع اشکال به صورت نامحدود رایگان
 • اعطای مدرک آموزش
 • آشنایی مقدماتی با آناتومی بدن و کاربرد آن در ماساژ
 • آشنایی با فیزیولوژی بدن و کاربرد آن در ماساژ
 • ارائه جزوه متنی
 • ارئه جزوه ویدیویی
 • همراه با پشتیبان تا 3 ماه
 • گارانتی آموزش 100 درصد

آموزش ماساژ یومیهو

1200000 تومان
 • مدت آموزش180 دقیقه
  (60 دقیقه تئوری + 120 دقیقه عملی)
 • آموزش به صورت خصوصی
 • رفع اشکال به صورت نامحدود رایگان
 • اعطای مدرک آموزش
 • آشنایی مقدماتی با آناتومی بدن و کاربرد آن در ماساژ
 • آشنایی با فیزیولوژی بدن و کاربرد آن در ماساژ
 • ارائه جزوه متنی
 • ارئه جزوه ویدیویی
 • همراه با پشتیبان تا 3 ماه
 • گارانتی آموزش 100 درصد

آموزش ماساژ بامبو

1200000 تومان
 • مدت آموزش180 دقیقه
  (60 دقیقه تئوری + 120 دقیقه عملی)
 • آموزش به صورت خصوصی
 • رفع اشکال به صورت نامحدود رایگان
 • اعطای مدرک آموزش
 • آشنایی مقدماتی با آناتومی بدن و کاربرد آن در ماساژ
 • آشنایی با فیزیولوژی بدن و کاربرد آن در ماساژ
 • ارائه جزوه متنی
 • ارئه جزوه ویدیویی
 • همراه با پشتیبان تا 3 ماه
 • گارانتی آموزش 100 درصد

آموزش غیر حضوری

آموزش ماساژ ریلکسی

300000 تومان
 • مدت آموزش 60 دقیقه
 • آموزش به صورت فایل ویدو
 • اعطای مدرک آموزش
 • ارئه جزوه ویدیویی
 • همراه با پشتیبان تا 3 ماه
 • گارانتی آموزش 100 درصد

آموزش ماساژ سوئدی

300000 تومان
 • مدت آموزش 60 دقیقه
 • آموزش به صورت فایل ویدو
 • اعطای مدرک آموزش
 • ارئه جزوه ویدیویی
 • همراه با پشتیبان تا 3 ماه
 • گارانتی آموزش 100 درصد

آموزش ماساژ بادکش

300000 تومان
 • مدت آموزش 60 دقیقه
 • آموزش به صورت فایل ویدو
 • اعطای مدرک آموزش
 • ارئه جزوه ویدیویی
 • همراه با پشتیبان تا 3 ماه
 • گارانتی آموزش 100 درصد

آموزش ماساژ ورزشی

300000 تومان
 • مدت آموزش 60 دقیقه
 • آموزش به صورت فایل ویدو
 • اعطای مدرک آموزش
 • ارئه جزوه ویدیویی
 • همراه با پشتیبان تا 3 ماه
 • گارانتی آموزش 100 درصد

آموزش ماساژ آروماتراپی

300000 تومان
 • مدت آموزش 60 دقیقه
 • آموزش به صورت فایل ویدو
 • اعطای مدرک آموزش
 • ارئه جزوه ویدیویی
 • همراه با پشتیبان تا 3 ماه
 • گارانتی آموزش 100 درصد

آموزش ماساژ کمپرس گیاهی

400000 تومان
 • مدت آموزش 60 دقیقه
 • آموزش به صورت فایل ویدو
 • اعطای مدرک آموزش
 • ارئه جزوه ویدیویی
 • همراه با پشتیبان تا 3 ماه
 • گارانتی آموزش 100 درصد

آموزش ماساژ کره گیاهی

400000 تومان
 • مدت آموزش 60 دقیقه
 • آموزش به صورت فایل ویدو
 • اعطای مدرک آموزش
 • ارئه جزوه ویدیویی
 • همراه با پشتیبان تا 3 ماه
 • گارانتی آموزش 100 درصد

آموزش ماساژ سنگ

400000 تومان
 • مدت آموزش 60 دقیقه
 • آموزش به صورت فایل ویدو
 • اعطای مدرک آموزش
 • ارئه جزوه ویدیویی
 • همراه با پشتیبان تا 3 ماه
 • گارانتی آموزش 100 درصد

آموزش ماساژ شیر و عسل

400000 تومان
 • مدت آموزش 60 دقیقه
 • آموزش به صورت فایل ویدو
 • اعطای مدرک آموزش
 • ارئه جزوه ویدیویی
 • همراه با پشتیبان تا 3 ماه
 • گارانتی آموزش 100 درصد

آموزش ماساژ تایلندی

400000 تومان
 • مدت آموزش 60 دقیقه
 • آموزش به صورت فایل ویدو
 • اعطای مدرک آموزش
 • ارئه جزوه ویدیویی
 • همراه با پشتیبان تا 3 ماه
 • گارانتی آموزش 100 درصد

آموزش ماساژ شمع

400000 تومان
 • مدت آموزش 60 دقیقه
 • آموزش به صورت فایل ویدو
 • اعطای مدرک آموزش
 • ارئه جزوه ویدیویی
 • همراه با پشتیبان تا 3 ماه
 • گارانتی آموزش 100 درصد

آموزش ماساژ شکلات

400000 تومان
 • مدت آموزش 60 دقیقه
 • آموزش به صورت فایل ویدو
 • اعطای مدرک آموزش
 • ارئه جزوه ویدیویی
 • همراه با پشتیبان تا 3 ماه
 • گارانتی آموزش 100 درصد

آموزش ماساژ یومیهو

400000 تومان
 • مدت آموزش 60 دقیقه
 • آموزش به صورت فایل ویدو
 • اعطای مدرک آموزش
 • ارئه جزوه ویدیویی
 • همراه با پشتیبان تا 3 ماه
 • گارانتی آموزش 100 درصد

آموزش ماساژ بامبو

400000 تومان
 • مدت آموزش 60 دقیقه
 • آموزش به صورت فایل ویدو
 • اعطای مدرک آموزش
 • ارئه جزوه ویدیویی
 • همراه با پشتیبان تا 3 ماه
 • گارانتی آموزش 100 درصد